Tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk

Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 189/2017.

Sammendrag av innhold

Dokumentet er en revisjon av tidligere vedtak 2012/721/EU og fastsetter kriterier for miljømerking av tekstilvaskemidler til profesjonelt bruk, det vil si i vaskerier, institusjonsvaskerier etc.

Kriteriene er strammet inn i forhold til tidligere miljøkrav til denne typen produkter, men den norske holdningen har vært at kravene kunne ha vært enda strengere. Svanemerkets krav som ble vedtatt i 2015 er strengere enn kravene til EU-miljømerket som nå er vedtatt.

EU-miljømerket tillater bruk av blekemidlene per-eddiksyre og hydrogen-per-oksyd, som er klassifisert som miljøfarlige med langtidseffekt. Disse brukes i vaskerier også i Norge, og det finnes ingen gode erstatninger ved vask av for eksempel sengetøy på sykehus. Dette medfører at EU-miljømerkede produkter som inneholder disse kjemikaliene, blir klassifisert som miljøfarlige med H410, H411 eller H412 avhengig av mengden som brukes. Dette er problematisk da man tidligere ikke har tillatt at miljøklassifiserte produkter kan miljømerkes. Svanemerket tillater ikke disse kjemikaliene i svanemerkede produkter, men svanemerkede vaskerier har anledning til å bruke en mindre andel vaskemidler som inneholde blekemidlene.

Til tross for at de nevnte blekemidlene er tillatt, anses dokumentet som akseptabelt, da det er produkter til profesjonelt bruk som ikke vil være tilgjengelig for den alminnelige forbruker.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 26. januar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Til tross for at de nevnte blekemidlene er tillatt, anser Stiftelsen Miljømerking rettsakten som relevant og akseptabel, da det er produkter til profesjonelt bruk som ikke vil være tilgjengelig for den alminnelige forbruker. Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1219
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1219

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2017
Frist returnering standardskjema: 13.03.2017
Dato returnert standardskjema: 30.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 189/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: