Vet - import av fjørfe og fjørfeprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/151 av 27. januar 2017 om endring av vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder oppføringene på listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og transitteres gjennom Fellesskapet og de veterinære sertifiseringskravene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/151 of 27 January 2017 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries in the list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble votert i favør på møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCPAFF), seksjon importkontroll, den 13. desember 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal den 28. januar 2017 og innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten er gjennomført ved endring av  forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater den 31. januar 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette er listen over tredjestater, territorier, soner og segmenter som fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres fra. Den ene endringen innebærer at import av levende fjørfe og strutsefugler, rugeegg og kjøtt fra fjørfe og strutsefugler og egg til prosessering fra Israel som hovedregel blir forbudt. Imidlertid blir det fortsatt blir tillatt å importere fjørfekjøtt fra ett bestemt område i landet på visse vilkår. Den andre endringen innebærer at import av fjørfekjøtt fra Makedonia blir tillatt.

Rettsakten endrer også helsesertifikatmodellen "POU" i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette er modellen for helsesertifikat som skal følge med forsendelser av fjørfekjøtt . Endringen åpner for at kjøttet i forsendelsen kan stamme fra fjørfe som importert fra EU-medlemslandene til den eksporterende tredjestaten for slakting.

Rettsakten endrer også helseserifikatmodellen "EP" i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette er modellen for helsesertifikat som skal følge med forsendelser av eggprodukter. Endringen er at det i rubrikk I.19 heretter skal refereres til HS-koden 2106 og ikke bare til HS-koden 2106 10. Grunnen er at eggeplomme kan klassifiseres i flere ulike underkategorier av HS 2106 og ikke bare HS 2106 10 . 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til statistikk fra Statistisk sentralbyrå har Norge ikke importert levende fjørfe/strutsefugler, rugeegg, kjøtt fra fjørfe/strutsefugler eller egg til prosessering fra Israel de siste 3 årene. Det er derfor ingen grunn til å tro at restriksjonene på import fra Israel får økonomiske eller admintistrative konsekvenser for noen her i landet. Åpningen for import fra Makedonia gjør markedet for fjørfekjøtt større. Om det fører til økt import og at Mattilsynet dermed må bruke større ressurser på grensekontroll av fjørfekjøtt er uvisst. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Etter at landet kom dårlig ut av en revisjon Kommisjonen foretok i 2015, ble forordning (EF) 798/2008 endret for å stoppe import av visse varer fra Israel til EØS og for innføre krav om ekstra testing av fjørfeflokkene for Newcastle disease før eksport av visse andre varer, inkl. levende fjørfe, daggamle kyllinger, rugeegg, egg til prosessering og fjørfekjøtt, fra Israel til EØS. Israel har nå informert Kommisjonen at landet tenker å avvikle stamping-out strategien for Newcastle disease hos fjørfe i det området av landet som ligger nord for Route No 5. Israel kan heller ikke lenger garantere for at visse krav til laboratorietesting blir oppfylt. Mattilsynet er derfor enig i at importen fra Israel bør stoppes. Mattilsynet er likevel bekvem med at det forblir tillatt å importere fra det området av landet som ligger sør for Route No 5. Der er forekomsten av Newcastle mindre hyppig og der skal stamping-out strategien fortsatt beholdes.

Det er allerede tillatt å importere egg og eggprodukter fra Makedonia. Nå ønsker landet også å eksportere fjørfekjøtt til EØS. Etter en revisjon foretatt i januar 2016 fant Kommisjonen at landet oppfyller kravene for dette. Mattilsynet er derfor enig i at det åpnes opp for import av fjørfekjøtt fra Makedonia.

Ved revisjonen i Makedonia i 2016 fant Kommisjonen at landet ikke bare slakter fjørfe som er oppdrettet i Makedonia, men også fjørfe som er importert fra andre tredjestater på listen i forordning (EF) nr. 798/2008 på vilkår som minst tilsvarer vilkårene i forordningen og fjørfe som er importert fra EU-medlemsstater.  Det siste er det ikke tatt høyde for i helsesertifikatet for import av fjørfekjøtt til EØS ("POU"). Da denne praksisen ikke medfører nevneverdig risiko for dyrehelsen i EØS, er Mattilsynet bekvem med at det åpnes for dette ved å ta inn en bestemmelse om eksport av fjørfekjøtt fra fjørfe med opprinnelse i EU i helsesertifikatet. 

Mattilsynet har ingen innvendinger mot at HS-koden i helsesertifikatet for eggprodukter ("EP") endres til HS-2106.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 151/2017
Celexnr.: 32017R0151

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 31.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.02.2017

Lenker

Til toppen