Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet . tiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/155 av 26. januar 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2122 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/155 of 26 January 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2016/2122 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 28. januar 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2016/2122. Vedlegget inneholder lister over risiko- og observasjonssoner som er opprettet i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i EU. Endringene er at det blir føyd til flere nye soner i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Det forente Kongerike som følge av flere nye utbrudd i disse landene. I tillegg blir for første gang soner i Italia ført opp på listene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/155/EU
Celexnr.: 32017D0155

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 28.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.02.2017

Lenker

Til toppen