CO2-utslipp fra personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsetting av en metode for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den regulatorisk testprosedyren for å klargjøre prosedyreelementer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1231 of 6 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure for the purpose of clarifying procedural elements and amending Implementing Regulation (EU) No 1014/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 6. juni 2017 og trådte i kraft i EU 28. juli 2017.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 01.12.17, med høringsfrist satt til 29.12.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 23.03.18, beslutning nr. 73/2018. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Denne forordningen endrer gjennomføringsforordning 2017/1153 og kommisjonsforordning 1014/2010. For bakgrunn og bedre forståelse vises det til notatene som omhandler disse rettsaktene.

For å få en enklere overgang for fastsettelse av CO2-utslipp ved overgang til den nye testprosedyren WLTP, blir det gjennom forordning 2017/1231 foretatt endringer av gjennomføringsforordning 2017/1153 hva gjelder korrelasjonsprosedyren. Dette for at prosedyren for personbiler i størst mulig grad skal overensstemme med prosedyren som gjelder for lette varebiler (gitt i forordning 2017/1152). På grunn av videreutvikling av korrelasjonsverktøyet CO2MPAS er det visse inputparametere som ikke lenger er nødvendige, mens andre data av administrativ karakter legges til for å sikre en sporbar og verifiserbar prosess. For å sikre at elektroniske signaturnøkler, som er nødvendig for å håndtere korrelasjonsverktøyet, utleveres på en effektiv og sikker måte, blir medlemsstatenes utpekelse av kontaktpunkter nærmere presisert. Det skal kun utpekes èn dedikert kontaktperson per typegodkjenningsmyndighet eller teknisk prøveinstans. Opplysninger om organisasjonens navn, ansvarlig person med adresse, epostadresse og telefonnummer skal sendes EU-kommisjonen via [email protected]. Elektroniske signaturnøkler utleveres av EU-kommisjonens felles forskningssenter. Det er også konkludert med at det er hensiktsmessig å innføre bruk av elektroniske hash-koder for korrelasjonsverktøyets resultatfiler.

Endringene i gjennomføringsforordning 2017/1153 er angitt i vedlegg I.

Vedlegg II angir endringene i kommisjonsforordning 1014/2010 hvor det blir satt inn en ny rekke "kjøretøyfamiliens identifikasjonsnummer" i tabellen Datakilder som benyttes i forbindelse med de årlige rapporteringene i henhold til forordning 443/2009.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning 443/2009 med tilhørende rettsakter er av Samferdselsdepartementet foreslått gjennomført samlet i én forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer i vegtrafikkloven.

Rettsakten antas vil bli implementert i denne nye forskriften, som ennå ikke formelt er vedtatt.


EU-hjemmel

Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Norge har ikke bilindustri som forordningen retter seg mot. Det blir heller ikke utført avgasstypegodkjenning i Norge, hverken av Statens vegvesen Vegdirektoratet eller hos tekniske prøveinstanser. Forordningen antas derfor ikke å ha økonomiske konsekvenser for private aktører i Norge.

Vegdirektoratet rapporterer årlig i henhold forordning 443/2009 og forordning 1014/2010

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1231/2017
Basis rettsaktnr.: 2017/1153
Celexnr.: 32017R1231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 16.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 73/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2017
Høringsfrist: 29.12.2017
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker