Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av auksjonsforordning

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18 oktober 2017 om endring av Kommisjonsforordning 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av klimakvoter med Europaparlamentetsbeslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

Commision Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU med gjennomføringsfrist for EU-landene 8. november 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2018 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 259/2018 og gjennomført i norsk rett 27. juni 2019. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 (auksjonsforordningen) under direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Med denne rettsakten tilpasses auksjonsforordningen til bestemmelsene i beslutning (EU) 2015/1814 om markedsstabilitetsreserven. I rettsakten gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjonsforordningen.

Rettsakten endrer artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som omhandler andre auksjonsplattformer enn den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen, og i henhold til EØS-komitebeslutning nr 152/2012 skal artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr 1031/2010 ikke gjelde for Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF), jfr EF-traktaten art. 175 (nå TEFU art. 192). Rettsakten gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 8-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer en teknisk gjennomføring av beslutning (EU) 2015/1814 og medfører ingen ytterligere adminstrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som allerede er innlemmet i EØS avtalen og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1902
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32017R1902

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2017
Frist returnering standardskjema: 07.09.2017
Dato returnert standardskjema: 20.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 259/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.04.2019
Høringsfrist: 27.05.2019
Frist for gjennomføring: 06.12.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2019

Lenker

Til toppen