Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsforordning om tidspunkt for inntreden av clearingplikt for bestemte OTC-derivater for visse motparter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 som endrer delegasjonsforordningene (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 når det gjelder tidsfristen for etterlevelse av clearingplikten for visse motparter som handler i OTC-derivater - om EMIR

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives - regarding EMIR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

Denne kommisjonsforordningen endrer tidspunktet for inntreden av clearingplikt for såkalte kategori 3-motparter (det vil si visse finansielle motparter og alternative investeringsfond som er ikke-finansielle motparter) ved handel i enkelte OTC-derivater. Hvilke OTC-derivatkontrakter som er omfattet av clearingplikt, fremkommer av kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178. Plikten omfatter OTC-rentederivatkontrakter i valutaene EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN og SEK og visse OTC-kredittmisligholdsderivatkontrakter. Clearingplikten for de aktuelle motpartene inntrer nå 21. juni 2019 i stedet for henholdsvis 21. juni 2017 og 9. februar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/751
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R0751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2017
Frist returnering standardskjema: 11.07.2017
Dato returnert standardskjema: 01.09.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker