Endringsforordning om tidspunkt for inntreden av clearingplikt for bestemte OTC-derivater for visse motparter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 som endrer delegasjonsforordningene (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 når det gjelder tidsfristen for etterlevelse av clearingplikten for visse motparter som handler i OTC-derivater - om EMIR

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives - regarding EMIR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er en underordnet rettsakt tilhørende europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingplikt og rapporteringsplikt.for handel i derivater.

Kommisjonsforordningen endrer tidspunktet for inntreden av clearingplikt for såkalte kategori 3-motparter (det vil si visse finansielle motparter og alternative investeringsfond som er ikke-finansielle motparter) ved handel i enkelte OTC-derivater. Hvilke OTC-derivatkontrakter som er omfattet av clearingplikt, fremkommer av kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178. Plikten omfatter OTC-rentederivatkontrakter i valutaene EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN og SEK og visse OTC-kredittmisligholdsderivatkontrakter.

Clearingplikten for de aktuelle motpartene inntrer nå 21. juni 2019 i stedet for henholdsvis 21. juni 2017 og 9. februar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen etter innlemmelse i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved inkorporering med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 andre ledd.

Verken denne kommisjonsforordningen eller kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178 er foreløpig inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen utover at denne forordningen utsetter inntreden av clearingplikt for visse motparter.

Sakkyndige instansers merknader

Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Kommisjonsforordningen kan ikke inntas i EØS-avtalen eller gjennomføres i norsk rett før kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178 er inntatt i EØS-avtalen og gjort til del av norsk rett.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/751
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R0751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2017
Frist returnering standardskjema: 11.07.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker