Fôrvarer

KKommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om godkjenningen av mangan-kloridetetrahydrat, mangan(II)oksid, mangan-sulfatsmonohydrat, mangan-chelat av aminosyrechelat, mangan-chelat av proteinhydrolysat, mangan-chelat av glycinhydrat og dimangan-kloridtrihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1490 of 21 August 2017 concerning the authorisation of Manganous chloride tetrahydrate, Manganese (II) oxide, Manganous sulphate monohydrate, Manganese chelate of amino acids hydrate, Manganese chelate of protein hydrolysates, Manganese chelate of glycine hydrate and Dimanganese chloride trihydroxide as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder regodkjenning av 6 manganpreparater og godkjenning av dimangan-kloridtrihydroksid til bruk til alle dyrearter. Manganpraparatene er klassifisert i kategorien «Ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen «Mikromineraler». Dimangan-kloridtrihydroksid er et nytt manganpreparat inneholder biotilgjengelig mangan og kan erstatte andre mangankilder i fôringen. For alle mangan-preparater er det definert en øvre grense vedrørende mangan-innholdet (henholdsvis 100 mg Mn/kg fullfôr til fisk og 150 mg/kg til alle andre dyrearter). EFSA anser preparatene som trygge og effektive i bruk når grenseverdiene overholdes. Under produksjonen skal det gjennom bedriftens HACCP-system tas hensyn til faren for kontaminering med tungmetaller, da spesielt nikkel. Preparatene er ikke foreslått godkjent i drikkevann, da det er fare for over overdosering hvis innholdet i fôret for øvrig ikke er kjent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1490
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1490

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2017
Frist returnering standardskjema: 08.09.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 215/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.08.2017
Høringsfrist: 15.09.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker