Konsultasjonsprosess for avgjørelse av ny mat-status

Kommisjonsforordning om prosedyrer for ny mat-status

Commission implementing regulation on procedures for novel food status

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EU. Den er lagt ut på høring 19. juli til 16. august på EU-kommisjonens høringsportal (lenke vedlagt). Virksomheter oppført på høringslisten for ny mat i Norge ble orientert om denne høringen i EU. på epost 24. juli. 

Sammendrag av innhold

En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr.2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 4 i forordning 2015/2283 om ny mat, skal det vedtas en gjennomføringsrettsakt som skal gi nærmere regler om prosedyre for å bestemme ny mat-status, inkludert hvilke tidsfrister som skal gjelde og offentliggjøring av ny mat-status. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 2015/2283 er det markedsaktørene som skal bevise om et næringsmiddel faller innenfor virkeområdet til forordningen eller ikke. Hvis de er usikre, kan de kontakte et medlemsland, som skal avgjøre ny mat-status på bakgrunn av informasjon som aktørene har skaffet til veie. Medlemslandet kan kontakte de andre medlemslandene og EU-kommisjonen.

Rettsaktens innhold og formål

Rettsakten gir nærmere regler om hvordan markedsaktører skal kontakte et medlemsland ved forespørsel om ny mat-status, hvilken informasjon og dokumentasjon en slik forespørsel skal innholde og hvordan den skal presenteres. Vedlegget til rettsakten beskriver hvilken informasjon og dokumentasjon om næringsmiddelet som må forelegges. Rettsakten beskriver prosedyrene for hvordan medlemsstaten skal vurdere om forespørselen oppfyller kravene til en forespørsel om ny mat-status, hvordan medlemsstaten skal vurdere forespørselen og hvordan medlemsstaten skal informere markedsaktøren, de andre medlemslandene og kommisjonen om avgjørelsen. Kommisjonen skal deretter uten opphold offentliggjøre informasjonen om ny mat-status på kommisjonens nettsider.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ny mat, som vil gjennomføre forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil medføre en mer tydelig og strømlinjeformet prosess for avgjørelse av ny mat-status enn hva tilfellet er i dag. Ansvaret til markedsaktører, medlemsland og kommisjonen tydeliggjøres, og rettsakten setter tidsfrister som vil sikre at det tas en avgjørelse om status innen rimelig tid. Dette er positivt for markedsaktørene. Markedsaktørene vil måtte framskaffe nødvendig dokumentasjon om næringsmidlet og tidligere omsetning. Det er medlemslandet som mottar forespørselen som skal vurdere dokumentasjonen og avgjøre ny mat-status. Mattilsynet vil måtte følge opp dette. Det er sannsynlig at rettsakten vil medføre at Mattilsynet må bruke mer ressurser på dette området enn hva tilfellet er i dag. Samtidig er det også positivt for tilsynsarbeidet i Mattilsynet at konsultasjonsprosessen og ansvaret til de ulike partene tydeliggjøres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/2283

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.10.2017
Høringsfrist: 03.11.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker