Administrative og vitenskapelige krav til innhold i søknader om ny mat

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2469 av 20. desember 2017 om administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2469 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements for applications referred to in Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 13 i forordning nr. 2015/2283 om ny mat, skal det gis nærmere regler (implementing act) om detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat og presentasjonen av søknaden, hvordan søknader skal valideres og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen. 

Rettsakten gir detaljerte regler om hvilken informasjon og vitenskapelig dokumentasjon som må inngå i en søknad om godkjenning av ny mat, hvordan søknaden skal strukteres og innholdet presenteres. Kommisjonen skal umiddelbart vurdere om en søknad faller innenfor virkeområdet og oppfyller vilkårene angitt i basisforordningen (EU) nr.2015/2283. Kommisjonen kan konsultere EFSA, som skal komme med sitt syn innen 30 dager. Kommisjonen kan be søkeren om mer informasjon, og sette tidsfrist for denne. Kommisjonen skal informere søkeren, EFSA og medlemslandene om søknaden hvis søknaden ikke vurderes som gyldig. Rettsakten inneholder en liste over informasjon som skal inngå i EFSAs risikovurdering. Rettsakten inneholder også overgangsbestemmelser. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ny mat, som vil gjennomføre forordning nr. (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil lette prosessen med å skrive søknader om ny mat, ved at den tydelig angir hvilken informasjon og dokumentasjon søknaden skal inneholde. Tidsrammen for valideringen av søknader, i tillegg til andre tidsfrister for søknadsprosessen i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283), gjør også søknadsprosessen mer forutsigbar.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2469
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32017R2469

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2017
Frist returnering standardskjema: 16.03.2018
Dato returnert standardskjema: 13.02.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.02.2018
Høringsfrist: 02.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.09.2018

Lenker