Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia

Kommisjonens gjennomføringbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om anerkjennesle av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1239 of 6 July 2017 on the recognition of Ethiopia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. juli 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2012/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2012/106/EU har EU-Kommisjonen besluttet å anerkjenne Etiopia når det gjelder opplæring og sertifikater for sjøfolk. Beslutningen har vært behandlet i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) som ga sin tilslutning.

Luxembourg og Kypros anmodet i 2014 om anerkjennelse av Etiopia. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i  2015. Det ble avdekket noen avvik, bl.a. knyttet til mangelfull nasjonal lovgivning for utdanning av sjøfolk. Etiopia presenterte en tiltaksplan for å lukke avvikene som bl.a. inkluderte endring av deler av regelverket. Avvikene er nå lukket på en tilfredsstillende måte. 

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1239/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1239

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.07.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker