Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om godkjenning av Fiji med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF

(Draft) Commission Implementing Decision on the recognition of Fiji pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Beslutningen er publisert i komitologiregisteret og det er forventet at den vil bli publisert i Official Journal og tre i kraft i EU i løpet av sommeren/høsten 2017.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2012/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2012/106/EU har EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) besluttet å anerkjenne Fiji når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Tyskland anmodet i februar 2011 om anerkjennelse av Fiji. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter i Fiji, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i  2013, med oppfølging gjennom 2014 og 2015. Det ble avdekket en rekke avvik, og Fiji presenterte i 2015 en oppdatert tiltaksplan for å lukke avvikene som bl.a. inkluderte mangler i det nasjonale lovverket knyttet til utdanning av sjøfolk. Avvikene er nå lukket på en tilfredsstillende måte, og COSS vedtok ved konsensus å anerkjenne maritim utdanning på Fiji. 

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering

Beslutningen er relavant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker