Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1154 av 7. juni 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til utslipp for lette personbiler og lette varebiler (Europ 5 og 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008, kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 6) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette person- og varebiler (Euro 6)

Commission Regulation (EU) 2017/1154 of 7 June 2017 amending Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008 and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards real-driving emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 2. juni 2017, og kom til anvendelse i EU den 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 09.02.18, beslutning nr. 8. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 12.02.18.

Forordning (EU) 2017/1154 inneholder endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler. Forordningen endrer forordning 2017/1151 og inneholder supplerende bestemmelser til forordning 715/2007 når det gjelder typegodkjenning av lette personbiler og varebiler mht. avgassutslipp og om adgang til reparasjon- og vedlikeholdsinformasjon. (Videre endrer og opphever forordningen relevante bestemmelser i direktiv 2007/46/EF, samt forordningene 692/2008 og 1230/2012).

Forordning (EF) nr. 751/2007 inneholder bestemmelser om krav til avgass fra person- og varebiler, og gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt i forordning 2017/1151. Etter å ha foretatt en grundig undersøkelse har kommisjonen kommet frem til at avgassutslipp under kjøring er vesentlig høyere enn de resultater man får ved bruk av NEDC- måletmetode. Spesielt gjelder dette utslipp av NOx fra dieselbiler.   

Forordning 2017/1154 medfører følgende endringer i forordning 2017/1151:

  • Definisjon av små fabrikanter og hva som menes med eget produksjonslokale mv, og at kravene i vedlegg IIIA (med unntak av partikkelfilter) ikke skal anvendes  av små fabrikanter
  • Krav til fabrikanten må legge frem en utvidet informasjonspakke når det gjelder  manipulasjonsordninger som er beskrevet i forordning 715/2007
  • Dokumentasjonspakken skal holdes strengt fortrolig og oppbevares hos typegodkjenningsmyndigheten i minst 10 år,og skal kunne legges frem for kommisjonen dersom de ber om det
  • Ny definisjon av når et kjøretøy skal anses som ny type er satt inn i artikkel 15:

 "Where a vehicle was type-approved in accordance with the requirements of Regulation (EC) No 715/2007 and its implementing legislation prior to 1 September 2017 in the case of category M and category N1 class I vehicles, or prior to 1 September 2018 in the case of category N1 class II and III and category N2 vehicles, it shall not be considered as belonging to a new type for the purpose of the first subparagraph. The same shall apply also where new types are created out of the original type exclusively due to the application of the new type definition in Article 2(1) of this Regulation. In these cases, the application of this subparagraph shall be mentioned in Section II. 5 Remarks of the EC-type-approval certificate, set out in Appendix 4 of Annex I to Regulation (EU) 2017/1151, including a reference to the previous type-approval."

  • Og føringer for når kravene i 715/2007 skal finne sted.

Until 5 years and 4 months following the dates specified in Article 10(4) and (5) of Regulation (EC) No 715/2007 the requirements of Point 2.1 of Annex IIIA shall not apply to emission type-approvals according to Regulation (EC) No 715/2007 granted to small volume manufacturers as defined in Article 2(32). However in the period between 3 years and 5 years and 4 months following the dates specified in Article 10(4) and between 4 years and 5 years 4 months following the dates specified in Article 10(5) of Regulation (EC) No 715/2007, small volume manufacturers shall monitor and report the RDE values of their vehicles.’;

  • I artikkel 18a fremgår det at kommisjonen skal utarbeide en revidert metode når et gjelder kontroll av hybrid og plug-in hybrid kjøretøyer slik at resultatene av RDE- testene kan bli sammenlignbare med konvensjonelle kjøretøy.

Forordningen har 3 vedlegg hvor vedlegg I gjelder krav til utvidet dokumentasjonspakke. Vedlegg II beskriver definsjoner og fremgangsmåte for RDE-testing. I vedlegg III er det  nye punkt som skal tilføyes COC for personbil.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) har implementert rammedirektiv 2007/46/EF med alle avledede rettsakter, herunder forordning 715/2007.

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften har i § 3 en opplisting av alle endringsrettsakter til 2007/46/EF. Paragrafen vil bli endret, med referanse til forordning 2017/1154.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

 

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1154/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1154

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 14.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 8/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2017
Høringsfrist: 25.08.2017
Frist for gjennomføring: 10.02.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.02.2018

Lenker