EØS-notatbasen

Unionslisten over ny mat

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om fastsettelse av Unionslisten over ny mat i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establishing the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. Den nye forordningen om ny mat er gjennomført i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat . 

I henhold til artikkel 8 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det innen 1. januar 2018 utarbeides en unionsliste over ny mat som er godkjent eller notifisert (forenklet godkjenning) iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (258/97). Mens godkjenningene under den gamle ny mat-forordningen var individuelle og bare gjaldt for den som hadde søkt (og de som utleder sin rett fra søkeren), gjøres godkjenningene ved etableringen av unionslisten generelle, og gjelder dermed for alle.

Forordning (EU) 2017/2470 fastsetter den første utgaven av unionslisten over ny mat.

I henhold til artikkel 6 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, er det bare ny mat som er godkjent og inkludert på unionslisten til forordningen, som kan kan omsettes på EU-markedet. Unionslisten inneholder tillatt ny mat, produkter som sådan eller som ingredienser i andre næringsmidler, og angir betingelsene for bruken (eksempelvis maksimumsgrenser, tillatte matvarekategorier, etc.) og spesifikke merkekrav. 

Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren.

Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne ny mat-produkter, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Ved oppføring av ny mat i unionslisten skal ny mat-produktet spesifiseres. Hvis det er hensiktsmessig, skal det i tillegg også fastsettes bruksbetingelser, spesifikke krav til merking og eventuelt krav til overvåking etter omsetning.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Forskrift om ny mat gjennomfører forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Unionslisten vil inneholde alle godkjenninger av ny mat, og disse kan brukes av alle, under de angitte betingelsene. Dette vil forenkle situasjonen for aktørene i markedet, og for godkjennings- og tilsynsmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert, er orientert om rettsakten. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2470
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32017R2470

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 23.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.02.2018
Høringsfrist: 02.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.09.2018

Lenker