Unionslisten ny mat

Gjennomføringsrettsakt som vedtar unionsliste over ny mat i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/2283, som endrer forordning (EU) nr. 1169/2011 og opphever forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001

Commission Implementing Regulation adopting the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EU. Et forslag til rettsakt har vært ute på høring 5. oktober til 2. november på EU-kommisjonens høringsportal (lenke vedlagt). Virksomheter oppført på høringslisten for ny mat i Norge ble orientert om denne høringen i EU på epost 6. oktober. Rettsakten er under vurdering i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for ny mat. Rettsakten planlegges vedtatt i EU før 1. januar 2018.

Sammendrag av innhold

En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 6 forordning (Eu) nr. 2015/2283 om ny mat, er det bare ny mat som er godkjent og inkludert på unionslisten til forordningen, som kan kan omsettes på EU-markedet. Unionslisten inneholder tillatt ny mat, produkter som sådan eller som ingredienser i andre næringsmidler, og angir betingelsene for bruken (eksempelvis maksimumsgrenser, tillatte matvarekategorier, etc.) og spesifikke merkekrav. 

Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren.

Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne ny mat-produkter, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Ved oppføring av ny mat i unionslisten skal ny mat-produktet spesifiseres. Hvis det er hensiktsmessig, skal det i tillegg også fastsettes bruksbetingelser, spesifikke krav til merking og eventuelt krav til overvåking etter omsetning.

Under den gjeldende ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97), gis det individuelle godkjenninger, dvs. at godkjenningen bare gjelder for den som har søkt. Det nåværende systemet erstattes av generelle godkjenninger som vil gjelde for alle.

I henhold til artikkel 8 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det utarbeides en unionsliste over ny mat som er godkjent eller notifisert (forenklet godkjenning) iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gjeldende ny mat-forordningen (258/97). Unionslisten skal være på plass innen 1. januar 2018. Dette innebærer at alle enkeltvedtak om godkjenning av ny mat i henhold til den gjeldende ny mat-forordning (258/97), blir gjort generelle i Unionslisten, og vil dermed gjelde for alle aktører i markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Forskrift om ny mat gjennomfører forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Unionslisten vil inneholde alle godkjenninger av ny mat, og disse kan brukes av alle, under de angitte betingelsene. Dette vil forenkle situasjonen for aktørene i markedet, og for godkjennings- og tilsynsmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/2283

Norsk regelverk

Høringsstart: 17.12.2017
Høringsfrist: 07.02.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker