Anbefaling etylkarbamat alkoholholdige drikker

Kommisjonsanbefaling (EU) 2016/22 av 7. januar om reduksjon av etylkarbamatforurensning i alkoholholdige steinfruktdrikker, som opphever anbefaling 2010/133/EU

Commission Recommendation (EU) 2016/22 of 7 January 2016 on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits, repealing Recommendation 2010/133/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder retningslinjer for god produksjonspraksis (Code of Practice) ved framstilling av alkoholholdige drikker basert på steinfrukt. Målet med retningslinjene er å redusere innholdet av etylkarbamat i de ferdige produktene.  EFSA publiserte i 2007 en vitenskapelig vurdering av etylkarbamat og hydrogencyanid i ulike faste og flytende næringsmidler. Konklusjonen var at etylkarbamat i alkoholholdige drikker basert på steinfrukt kan utgjøre en helsefare og at nivåene i denne typen produkter bør reduseres. Etylkarbamat er et gentoksisk karsinogen og er klassifisert som sannsynligvis kreftframkallende i mennesker. Rettsakten angir et nivå på 1 mg/l etylkarbamat som et mål ved anvendelsen av en god produksjonspraksis.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matomådet, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/22/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016H0022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2017
Frist returnering standardskjema: 08.09.2017
Dato returnert standardskjema: 24.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 236/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: