Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av anerkjennelsen av Bureau Veritas SA - Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) - i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

Commission Implementing Decision amending the recognition of Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on the common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er vedtatt ved komitologi. Den er kun publisert i Kommisjonens dokumentregister.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) 391/2009 om anerkjente organisasjoner skal medlemsstatene bare delegere oppgaver til klasseselskaper som er godkjent av EU-Kommisjonen. En liste over anskjente organisasjoner ble publisert av EU-Kommisjonen i Official Journal i 2015 (melding 2015/C 162/06). Etter den listen er det den juridiske enheten "Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV)" som er anerkjent. Norge er en av EØS-statene som har delegert myndighet til Bureau Veritas for å utføre tilsyn på våre vegne.

Som følge av en organisatorisk endring i Bureau Veritas har myndighet og oppgaver som tidligere tilfalt den nevnte juridiske enheten nå blitt overført til enheten "Bureau Veritas Marine & Offshore SAS". Som følge av denne omorganiseringen av Bureau Veritas sine aktiviteter er det behov for å endre tidligere anerkjennelse for å gjenspeile dette.

Utkastet til Kommisjonsbeslutning er en formalitet og endrer på ingen måte omfang eller rekkevidden av anerkjennelsen av Bureau Veritas. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Utkast til Kommisjonsbeslutning får ingen konsekvenser for norsk regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utkast til Kommisjonsbeslutning får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Utkast til Kommisjonsbeslutning ble vedtatt ved konsensus i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) den 8. mars 2017. Norge deltar i COSS. 

Vurdering

Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: C(2017)1881
Basis rettsaktnr.: 391/2009
Celexnr.: 32017D1881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2017
Frist returnering standardskjema: 30.06.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker