Forsiden

Cedefop-forordning

Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedfop) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75

Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council establishing a European Centre for the development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2017

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS/EFTA-statene sendte 7. mars 2017 en felles uttalelse til EU hvor vi støttet forslaget til forordning, se lenke under "annen informasjon".

Forordningen trådde i kraft i januar 2019.

Forordningsteksten har vært til vurdering hos EFTA-arbeidsgruppen for utdanning. 

Sammendrag av innhold

Det tas forbehold om Stortingets samtykke i medhold av EØS-avtalen artikkel 103, fordi dette er budsjettforpliktelser ut over ett budsjettår. 

En viktig begrunnelse for en ny forordning er å tilpasse Cedefops virksomhet i tråd med nye mål og oppgaver som følge av store politiske prosesser innen fag- og yrkesopplæring i Europa de seneste årene. Cedefops rolle og oppgave har vært i sterk endring, fra å være et dokumentasjonssenter for fag- og yrkesopplæring til å bistå kommisjonen og medlemslandene i å utvikle verktøy som skal fremme mobilitet både i utdanning og arbeidslivet. Særlig viktige oppgaver for Cedefop de siste årene, som Norge har deltatt aktivt i, har vært å utvikle:

  • EUROPASS
  • European qualifications framework for life long learning (EQF)
  • European credit system for VET (ECVET)
  • European quality assurance framework for VET (EQAVET)
  • Principles for guidance and counselling
  • Prinsiples for validating informal and non formal learning

En annen begrunnelsene for en ny forordning er å harmonisere bestemmelsene for alle EU-sentrene som bygger på 3-partsprinsippet, dvs.samarbeid mellom arbeidstakerorganingsjoner, arbeidsgiverorgansiasjoner og nasjonale myndigheter. Dette gjelder Cedefop, Eurofound (senter for forbedring av leve- og arbeidsvilkår) og EU-OSHA (senter for europeiske arbeidsmiljøsaker). Forslaget til ny forordningen vil bygge videre på 3-partsprinsippet, men det  foreslås å endre dagens styreform fra Governing Board (GB) til Managing Board (MB). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil ikke medføre noen endringer i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har hatt en bilateral avtale med Cedefop vedrørende finansiering siden 1996. Det å innlemme Cedefop-forordningen i EØS-avtalen innebærer administrativ forenkling av EØS/EFTA-landenes innbetaling av kontingent til Cedefop.

Rettsakten ventes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Fremtidig nivå på kontingenten er ventet å være på omtrent samme nivå som tidligere, og vil følge av EUs utbetalingsbudsjett som hensyntar valutakursendringer og BNP i sin beregning av programforpliktelser.  

Sakkyndige instansers merknader

Kunnskapsdepartementet har vurdert rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kunnskapsdepartementet mener at endringen av forordningen er hensiktsmessig. Dette medfører at at Cedefops mål og oppgaver er i samsvar med de reelle oppgavene senteret har. Forordningenforeslår å ytterligere utvide oppgaveporteføljen til også å omfatte kompetanse i arbeidslivet og analyser og prognoser for framtidig arbeidskraftsbehov. Etter departementets mening er en slik utvidelse naturlig, men det er viktig at en slik utvidelse ikke går på bekostning av Cedefops hovedansvar for VET-området.

Andre opplysninger

I 1996 inngikk EØS EFTA landende en bilateral avtale med Cedefop. Avtalen innebar at Norge og Island har full tilgang til alle Cedefops aktiviteter mot en årlig kontingent. Norge og Island har observatørstatus i styret og Norge er representert med en person fra KD, en fra LO og en fra NHO. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)532
Rettsaktnr.: 337/75
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0128

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2019
Frist returnering standardskjema: 27.05.2019
Dato returnert standardskjema: 06.06.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker