Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-OSHA Revisjon av rådsforordning

Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av Det Europeiske Arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) 2062/94

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. januar 2019 med virkning for EUs medlemsstater fra 20. februar 2019.

Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen reviderer og opphever forordningen om opprettelsen av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) fra 1994. Det er to grunner til revisjonen:
1) Gjennomgangen av EU-OSHAs opprettelsesforordning med oppdatering av visse bestemmelser i eksisterende bestemmelser om EU-OSHA i tråd med felles tilnærming for alle EU-byråene som bygger på trepartsprinsippet. 
2) Revisjonen går også ut på å oppdatere EU-OSHAs mål og oppgaver. De nye mål og oppgaver vil bedre reflektere utviklingen i feltet og møte nye behov.

De konkrete endringene i den nye forordningen går i hovedsak på styringsstrukturen, der styreformen endres fra tidligere Governing Board til Management Board. EU-OSHA skal fortsatt ha et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen. Det skal oppnevnes en administerende direktør (Executive Director) med ansvar for den generelle forvaltningen av instituttet i tråd med de planer og programmer som vedtas av styret.

Det er tatt inn en bestemmelse (artikkel 8 nr 4) i den nye forordningen som åpner for at EFTA/EØS-landene (fortsatt) kan inviteres til å delta med felles trepartsrepresentasjon som observatører i EU-OSHAs styremøter.   

De to øvrige av EUs såkalte trepartsorganer, Eurofound og Cedefop, har også fått revidert sine respektive opprettelsesforordninger samtidig med EU-OSHA. 

Merknader

Norges samarbeid med det europeiske arbreidsmiljøorganet EU-OSHA (Bilbaokontoret) er fra 2010 formalisert og innlemmet i EØS-avtalen, jf EØS-komitebeslutning 160/2009. Dette innebærer norsk observatørstatus i Bilbaokontorets trepartssammensatte styre, med en representant fra myndighetene, en representant fra arbeidsakerorganisasjonene og en representant fra arbeidsgiverorganisasjonene, samt vararepresentanter.

Konsekvenser av den nye forordningen er under vurdering.

Vurdering

Departementet legger til grunn at forordningen åpner for å videreføre det tidligere formaliserte norske samarbeid med EU-OSHA, herunder norsk trepartsrepresentasjon som observatører i instiuttets styre. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Regulation (EU) 2019/126
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0126

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2019
Frist returnering standardskjema: 29.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen