EU-OSHA Revisjon av rådsforordning

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) 2062/94

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forslaget tar sikte på å revidere forordningen om opprettelsen av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) fra 1994. Det er to grunner til revisjonen:
1) Gjennomgangen av EU-OSHAs opprettelsesforordning vil oppdatere visse bestemmelser i eksisterende forskrift om EU-OSHA i tråd med felles tilnærming til desentraliserte byråer.
2) Revisjonen tillater også å oppdatere EU-OSHAs mål og oppgaver. De nye mål og oppgaver vil bedre reflektere utviklingen i feltet og møte nye behov.
Revisjonen er ikke et initiativ under program for målrettet og effektiv regulering (Refit).
De to øvrige av EUs såkalte trepartsorganer, Eurofound og Cedefop, vil også få revidert sine respektive opprettelsesforordninger samtidig med EU-OSHA. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)528
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen