Eurofound - Revisjon av rådsforordning

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forslaget tar sikte på at revidere forordningen om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) fra 1975. Det er to begrunnelser for revisionen:

1) Revisionen av Eurofounds opprettelsesforordning vil oppdatere visse bestemmelser i den eksisterende forordning til Eurofound i tråd med felles tilnærming til desentraliserte byråer.

2) Revisjonen gjør det også mulig å oppdatere Eurofounds mål og oppgaver. Siden etableringen i 1975, har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til den generelle sosiale og økonomiske utviklingen og trender i europeisk politikk på å leve og arbeidsvilkår. De nye mål og oppgaver vil bedre gjenspeile utviklingen og Eurofound nåværende bidrag til utviklingen av sosiale og arbeidspolitikken ved å gi relevant forskning av høy kvalitet i sysselsetting, arbeidsmarkedet og arbeids- og levevilkår.

Revisjonen er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

De øvrige to av EUs såkalte trepartsorgan, Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesrettet opplæring (Cedefop) vil også få revidert sine respektive forordninger samtidig med Eurofound.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)531
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen