Eurofound - Revisjon av rådsforordning

Europaparlamentets- og rådets forordning om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble formelt vedtatt i Rådet 16. januar 2019, med ikrafttredelse for EU-statene fra 20.2.2019. 

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en revisjon, oppdatering og opphevelse av gjeldende forordning fra 1975 om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound), også kalt Dublin-insituttet. Eurofound ble opprettet med det formål å fremskaffe kunnskap og informasjon, råd og ekspertise om levekår og arbeidsforhold i Europa, om "industrial relations" og større omstillinger i europeisk arbeidsliv.

Revisjonen innebærer for det første en oppdatering av Eurofounds mål og oppgaver. Siden etableringen i 1975, har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til den generelle sosiale og økonomiske utviklingen og trender i europeisk politikk mht leve- og arbeidsvilkår. Endringene i Eurofounds mål og oppgaver skal på en bedre måte gjenspeile utviklingen, og Eurofound bidrag til utviklingen, av sosial- og arbeidspolitikken ved å bidra med relevant forskning av høy kvalitet.

For det andre innebærer endringen en oppdatering av visse bestemmelser i Eurofound-forordning slik at disse harmoniserer med reguleringen av de øvrige to EU-byråene som også bygger på trepartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og nasjonale myndigheter, hhv EU-OSHA (senter for europeiske arbeidsmiljøsaker) og Cedefop (Europeisk utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring). Den nye forordningen fastsetter at Eurofound fortsatt skal ha et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, samt fra EU-kommisjonen. Videre innebærer den nye forordningen at dagens styreform i Eurofound endres fra Governing Board til Management Board. 

Merknader
 

Norge har allerede i dag en bilateral avtale med Eurofond fra 1994 som innebærer at EFTA/EØS-statene har observatørstatus i det partssammensatte styret for Eurofond og har mulighet for deltakelse i Eurofonds aktiviteter etter nærmere avtale. Forholdet til den nye forordningen er nå under vurdering.

Vurdering

Norge deltar i Eurofounds arbeid gjennom en bilateral avtale inngått med Eurofound i 1994. Avtalen innebærer at EFTA-landene har observatørstatus i det trepartssammensatte styret for Eurofond og mulighet for deltakelse i konkrete prosjekter/programmer etter nærmere avtale. Det er per i dag Arbeids- og sosialdepartementet, som sammen med LO og NHO, representerer EFTA/EØS-landene i Eurofounds styre.

Forholdet til den nye forordningen er under vurdering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)531
Rettsaktnr.: Regulation (EU) 2019/127
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2019
Frist returnering standardskjema: 29.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker