Evaluering av EUs forbruker- og markedsføringslovgivning

Evaluering av EUs forbruker- og markedsføringslovgivning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og likestillingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har igangsatt en evaluering ("Fitness Check") av EUs forbruker- og markedsføringslovgivning. Formålet er å vurdere om regelverket på forbrukerområdet virker etter hensikten og ikke har utilsiktede konsekvenser. Blant annet skal evalueringen identifisere urimelige regulatoriske byrder, overlappinger, mangler, uoverensstemmelser og/eller foreldede virkemidler som over tid kan ha blitt benyttet.

Evalueringen omfatter syv sentrale direktiver på forbrukerområdet: direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), direktivet om forbrukarvern ved opplysning om prisar på forbruksvarer (98/6/EF), direktivet om villedende og sammenlignende reklame (2006/114/EF), direktivet om nedlegging av forbud med hensyn til vern av forbrukernes interesser (2009/22/EF), direktivet om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (99/44/EF) og direktivet urimelige vilkår i forbrukeravtaler (93/13/EØF). I tillegg inngår direktivet om forbrukerrettigheter (2011/83/EU) i deler av prosessen, herunder vurderingen i Kommisjonens sluttrapport.

Evalueringen av direktivene skal foretas etter kriterier om effektivitet, sammenheng, relevans og merverdi. På bakgrunn av kriteriene vil blant annet utfordringer ved implementering, overlapping i regelverket og kostnader bli vurdert.

Kommisjonen har allerede gjennomført flere av prosessene som inngår i "Fitness Check"-evalueringen, blant annet har de konsultert medlemsstatene, gjennomført en offentlig høring og utarbeidet en oversikt over relevante rapporter, studier og annet som skal brukes som faktagrunnlag for evalueringen. Kommisjonen la frem sin sluttrapport med resultatene fra evalueringen 23. mai 2017.

Resultatet av evalueringen vil kunne danne grunnlag for tiltak på området, for eksempel hvis det viser seg å være behov for en modernisering av direktivene, og dermed nasjonal lovendring.

Evalueringen er en del av REFIT-programmet (Regulatory Fitness and Performance Program) til Kommisjonen. REFIT utgjør en kontinuerlig og helhetlig prosess som blant annet skal bidra til å gjøre EU-regelverk mer enkelt, klart, stabilt og forutsigbart.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det kan ikke fastslås rettslige konsekvenser før det legges fram konkrete forslag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det kan ikke fastslås konomiske og administrative konsekvenser før det legges fram konkrete forslag.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker