Fôrmiddelkatalogen

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 om endring av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

Commission Regulation (EU) 2017/1017 of 15 June 2017 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Fôrmiddelkatalogen inneholder navn på fôrmidler, beskrivelse av dem og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Det er forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer som krever at det skal etableres en katalog over fôrmidler som omsettes i EU. Det er ikke krav om å bruke katalogen, men benyttes fôrmiddelnavnene katalogen inneholder, kreves det at fôrmiddelet skal svare til beskrivelsen i katalogen, og de obligatoriske opplysningene ved merking skal oppgis. Fordelen med å benytte betegnelsene i fôrmiddelkatalogen er at det bidrar til felles forståelse av produktene mellom aktørene i verdikjeden for fôr.

Katalogen inneholder innledningsvis en ordliste som forklarer prosesser/behandlingsmåter fôrmidlene har gjennomgått, for eksempel tørking, maling, pressing osv. og navnet på produktet etter prosesseringen. Det er foreslått å inkludere tre nye prosesser: separering av oljer ved hjelp av kjøling (winterisation), sonikering ved hjelp av ultralyd, og mekanisk fjerning av emballasje fra matvarer. Videre består den av en ikke uttømmende liste over de viktigste fôrmidlene, inndelt i kapitler som korn, oljevekster mv. Her er det inkludert 34 nye fôrmidler. Bla. er sjøstjernemel kommet inn i kategori 10. Fisk, andre akvatiske dyr og deres produkter.

Det er gjort endringer i navnet på kategori 12, som omhandler fermenterte produkter. Beskrivelsen av denne kategorien er også endret. Navnet på denne kategorien er endret fra "Fermentering (av) produkter fra mikroorganismer" til «Produkter og biprodukter fremstilt ved fermentering ved hjelp av mikroorganismer, som er inaktivert og resulterer i fravær av levende mikroorganismer". Denne kategorien inkluderer produkter som naturlig inneholder mikroorganismer, hvor mikroorganismen ikke er forbundet med fôrmidlets funksjon. Eksempler på slike fôrmidler er bakterieprotein, gjær fra ølproduksjon og biprodukter fra bakteriologisk fremstilling av aminosyrer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 2. april 2011 nr 360 om merking og omsetning av fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er positivt at fôrmiddelkatalogen oppdateres og utvides med nye fôrmidler som er relevante i dag. Når man bruker betegnelsene i katalogen skal man merke med de opplysningene som katalogen beskriver. Når fôrkatalogen utvides med flere fôrmidler vil det gi lik merking av flere fôrmidler, som er positivt for brukerne av fôrmidlene, og brukere av fôrblandinger hvor fôrmidlene inngår.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2017
Frist returnering standardskjema: 04.08.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.03.2017
Høringsfrist: 24.04.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen