EØS-notatbasen

Forslag til endring av direktiv 2006/1 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg

Forslag til endring av direktiv 2006/1 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg

Proposal for a directive of the European parliament and of the council amending Directive 2006/1/EC on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Dagens regler er implementert i yrkestransportforskriften i § 13.

Europaparlamentet og Rådet ble 26. oktober 2021 enige om et uformelt kompromiss. Rettsakten planlegges å vedtas formelt i løpet av våren 2022. 

Bakgrunn for forslaget
Kommisjonen la 31. mai 2017 frem en rekke forslag til modernisering av europeisk mobilitet og transport med mål om at sektoren skal forbli konkurransedyktig i en sosial rettferdig overgang til ren energi og digitalisering. Forslagene er fremmet under paraplyen "Europe on the move" - Mobilitetspakken.

Det er i mobilitetspakken foreslått endringer i direktiv 2006/1/EF om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg. Direktivet omhandler bruk av leide kjøretøy uten sjåfør i godstransporten. Hovedregelen etter direktivet er at det i internasjonal godstransport skal være tillatt å bruke utleiekjøretøyer fra transportørens hjemland på de vilkårene som fremgår av artikkel 2. Direktivet omfatter alle typer motorkjøretøy, trailere, semi-trailere, eller en kombinasjon av disse kun til bruk i godstransport, jf. direktivet artikkel 1 bokstav a. Det foreligger ingen vektgrense etter direktivet og det vil således omfatte varebiler og lette lastebiler.

Direktiv 2006/1/EF om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg ble vedtatt 4. februar 2006 og trådte i kraft 24. februar samme år. Direktivet er i samsvar med norsk lovgivning, nærmere bestemt yrkestransportforskriften § 13.

Sammendrag av forslaget
Kommisjonen har foreslått endringer i direktivet med det formål å optimalisere ressursfordelingen og øke fleksibiliteten i godstransportmarkedet.

Det er i hovedsak to forslag til endringer i direktivet. For det første foreslås det at utleiekjøretøy skal kunne brukes til egentransport. Dette tillater vi allerede i dag, jf. § 13 siste ledd. For det andre foreslås det at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS (i dag er det kun tillatt å leie kjøretøy innenfor sitt eget medlemsland). Medlemsstatene kan dog begrense et slikt leieforhold til 4 mnd. pr. år på bakgrunn av at det fremdeles er ulike avgifts- og skattenivå på kjøretøy innad i EØS.

Det kan også nevnes at disposisjonsretten til leide kjøretøy vil være pliktig å registrere i de nasjonale elektroniske registrene iht endringene i forordning 1071/2009 som også er en del av mobilitetspakken.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Relevant norsk lovgivning er lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), samt forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften).

Dersom foreslåtte endringer i direktivet blir vedtatt, vil dette medføre behov for endringer i yrkestransportforskriften og midlertidigforskriften. Vi ser ikke at det er behov for endringer av loven. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket i yrkestransportforskriften og midlertidigforskriften må endres for å tilpasse endringene i direktivet. Statens vegvesen som er eier av det nasjonale elektroniske registeret vil måtte gjøre en endring for å tilpasse regelverket som vil utgjøre en mindre kostnad.

Informasjon om endringene må også gjøres kjent for utekontrollen (SVV, politiet og tollmyndighetene) som er av mindre administrativ betydning.

Forslag til endringer i direktivet vil muligens få konsekvenser for det norske skatte- og avgiftsregimet og det bør derfor vurderes om denne endringsrettsakten er EØS-relevant. Se nærmere under punktet vurderinger.

For næringen vil forslaget medføre at det vil bli tillatt å leie kjøretøy innenfor hele EØS for bruk i næringsvirksomhet .

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet inviterte til et informasjonsmøte med næringen 21. juni 2017.  Næringen ble oppfordret til å sende inn skriftlige innspill til departementet innen fredag 30. juni 2017, men det kom ingen innspill til dette forslaget.

Finansdepartementet har uttalt seg til Samferdselsdepartementet om forslaget ang. hvorhvidt forslaget vil få konsekvenser for det for det norske avgiftsregimet, se nærmere under punktet vurderinger.

Vurdering

Finansdepartementet har vurdert spørsmålet om hvilke konsekvenser forslaget til Europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer direktiv 2006/1 om leide kjøretøy vil få for det for det norske avgiftsregimet. I deres tilbakemelding viser de til at motorvogner som skal benyttes i Norge som hovedregel skal registreres i det sentrale motorvognregisteret og avgifter betales. Fra dette utgangspunktet er det gjort unntak for midlertidig innførsel og bruk av utenlandskregistrert motorvogn. Reglene om dette er gitt i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften). For å kunne benytte utenlandskregistrert motorvogn i Norge må brukeren i utgangspunktet enten være bosatt i utlandet, eller ha midlertidig opphold i Norge. I tillegg oppstiller forskriften § 5 ulike alternativer der personer med fast oppholdssted i Norge kan innføre og bruke utenlandskregistrert motorvogn her. Unntakene i midlertidigforskriften dekker ikke endringene som foreslås i direktivet.

Någjeldende regler i direktivet påbyr nasjonalstatene å tillate bruk av utleiekjøretøyer registret i transportørens hjemland ved internasjonale godstransporter. Forslaget åpner for at transportører skal kunne benytte utenlands registrerte leide lastebiler i forbindelse med transportoppdrag og egentransport i det land virksomheten er hjemmehørende. Dette vil bety at et norsk transportfirma vil kunne leie kjøretøy fra et annet EU/EØS land til bruk i godstransport i Norge. Under henvisning til de skattemessige konsekvensen av forslaget har kommisjonen lagt inn en begrensing om at bruken av slike kjøretøy i ett medlemsland kan begrenses til fire måneder. Forutsatt at det er det konkrete kjøretøyet som reguleres, kan det se ut til at et firma kan leie flere kjøretøy pr. år. I såfall vil tidsbegrensningen på 4 måndeder ha mindre effekt.

Finansdepartementet viser til at forslaget vil kunne ha betydning for vektårsavgiften, årsavgiften og engangsavgiften og forslaget kan dermed medføre bortfall av statsinntekter. I utgangspunktet er ikke skatte- og avgiftspolitikken omfattet av EØS- avtalen. Dersom forslaget til endringer Europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer direktiv 2006/1 om leide kjøretøy vedtas, må det foretas en nærmere vurdering om endringene er EØS relevante.

Et annet forhold som kan være relevant er at endringene kan påvirke kontrollen med og etterlevelsen av kabotasjereglene ettersom det kan bli vanskeligere å skille ut kontrollobjektene. Denne ulempen vil imidlertid kunne dempes ved at alle kjøretøy som et foretak disponerer vil måtte registreres i det nasjonale elektroniske registeret etter forslag til endringer i forordning 1071/2009. Dette må imidlertid vurderes nærmere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)282
Basis rettsaktnr.: 2006/1

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker