Innovativ teknologi - 12 V generator

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologi, som anvendes i 12 volts effektive generatorer som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2016/588 of 14 April 2016 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen ble vedtatt i Brussel 14. april 2016 og trådte i kraft i EU 6. mai 2016.

EFTA-sekretariatet har tidligere vurdert beslutningen til å være en "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Imidlertid har EFTA- og EU-siden kommet til enighet om at beslutningen likevel hører hjemme i EØS-avtalen.

Beslutningen har ikke vært på nasjonal høring.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016. Disse hovedforordningene, samt 16 avledede rettsakter, ble tatt inn i EØS-avtalen 13. juni 2017. Samferdselsdepartementet jobber nå med å ferdigstille prop. LS.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 15.12.17, beslutning nr. 248/2017. Beslutningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, trykk på lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning 2016/588/EU

Kommisjonen har mottatt to søknader vedrørende generator som innovativ teknologi: en generator med høyeffektive dioder (HED) fra leverandøren Valeo og en generator med portstyrte MOS-dioder (MOS gated diodes, MGD) fra leverandøren Bosch. Kommisjonen har tidligere godkjent seks søknader vedrørende forbedringer av generatorers virkningsgrad (beslutningene 2013/341, 2014/465, 2015/158, 2015/295 og 2015/2280). På bakgrunn av erfaringene med disse søknadene, samt disse to fra Valeo og Bosch, vurderes det som tilfredsstillende påvist at en 12 V generator med virkningsgrad mellom 73,4 % og 74,2 %, avhengig av drivlinje, oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning 443/2009 samt i gjennomføringsforordning 725/2011 og gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km sammenlignet med en basisgenerator med virkningsgrad på 67 %. Med beslutning 2016/588 godkjenner dermed Kommisjonen søknadene fra Valeo og Bosch. Kommisjonen sier videre at fabrikanter bør ha muligheten til å sertifisere CO2-reduksjoner fra 12 V generatorer som oppfølger kriteriene. For å fremme utbredelsen av effektive 12 V generatorer i nye personbiler, bør fabrikanter også ha muligheten til søke om sertifisering fra flere ulike 12 V-generatorer i én og samme søknadsprosess. En fabrikant kan søke om sertifisering av reduksjoner i CO2-utslipp fra en eller flere effektive 12 V generatorer forutsatt at generatoren oppfyller følgende betingelser:

 • det er en komponent som utelukkende brukes til å lade opp kjøretøyets batteri og til å levere strøm til kjøretøyets elektriske system når forbrenningsmotoren er i gang
 • den effektive generatorens masse overstiger ikke basisgeneratorenens masse på 7 kg med mer enn 3 kg
 • generatorens virkningsgrad er på minimum:
  • 73,8 % for bensinbiler
  • 73,4 % for bensinbiler med turbo
  • 74,2 % for dieselbiler

Vedlagt søknaden, som legges frem for typegodkjenningsmyndighetene, skal det inkluderes en uavhengig verifikasjonsrapport som bekrefter at generatoren(e) oppfyller betingelsene.

Metoden for å fastsette reduksjoner i CO2-utslipp som følge av bruk av en effektiv 12 V generator, er beskrevet i beslutningens vedlegg.

De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '17' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/588/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0588

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 03.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker