Innovativ teknologi - motorgenerator, 12 V

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12-volts-motorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konvensjonelle forbrenningsmotorer som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2017/785 of 5 May 2017 on the approval of efficient 12 V motor-generators for use in conventional combustion engine powered passenger cars as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen ble vedtatt i Brussel 5. mai 2017 og trådte i kraft i EU 26. mai 2017.

EFTA-sekretariatet har tidligere vurdert beslutningen til å være en "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Imidlertid har EFTA- og EU-siden kommet til enighet om at beslutningen likevel hører hjemme i EØS-avtalen.

Beslutningen har ikke vært på nasjonal høring.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016. Disse hovedforordningene, samt 16 avledede rettsakter, ble tatt inn i EØS-avtalen 13. juni 2017. Samferdselsdepartementet jobber nå med å ferdigstille prop. LS.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 23.03.18, beslutning nr. 71/2018. Beslutningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, trykk på lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning 2017/785/EU

Ved beslutning 2017/785 godkjenner Kommisjonen en søknad fra leverandøren Valeo Electrical Systems om den 12 volts remdrevne startgeneratoren i-StARS som en innovativ teknologi. Med bakgrunn i de opplysninger som fremgår av denne søknaden og kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/265, samt de erfaringer som er gjort i forbindelse med vurderinger av tidligere søknader som omfatter forbedringer av generatorers virkningsgrad, anser Kommisjonen det som tilfredsstillende påvist at en 12 volts motorgenerator med en masse på høyst 7 kg og en minste virkningsgrad for generatorfunksjonen oppfyller kriteriene i artikkel 12.2 i forordning 443/2009 og artikkel 9 i gjennomføringsforordning 725/2011, og gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km. For en 12 volts generator med masse over 7 kg er det nødvendig å benytte en korrigeringskoeffisient for masse ved beregning av hvorvidt terskelverdien på 1 g CO2/km er oppnådd.

For å fremme større utbredelse av effektive 12 volts motorgeneratorer i nye kjøretøy, bør fabrikantene ha mulighet til å søke om sertifisering av CO2-besparelser fra flere forskjellige 12 volts generatorer i en og samme søknadsprosess. En søknad til typegodkjenningsmyndighetene om sertifisering av CO2-besparelser fra en eller flere effektive 12 volts motorgeneratorer skal ledsages av en verifikasjonsrapport utarbeidet av et uavhengig, godkjent organ. Metodikken for å fastsette reduksjon i CO2-utslipp som følge av bruk av effektive 12 volts generatorer, er beskrevet i beslutningens vedlegg.

De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '22' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/785/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D0785

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 14.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 71/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker