Ny liste over forsvarsrelaterte produkter

Direktiv 2017/433 (EU) av 7. mars 2017 om endring av direktiv 2009/43 mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission directive (EU) 2017/433 of 7 March 2017 as regards the list of defence related products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet forutsetter at medlemsstatene iverksetter innen 22. juni 2017.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2017/433 (EU) erstattes, for syvende gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF, ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS  området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning

ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser

Listen over forsvarsrelaterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyre og blir derfor ikke behandlet i spesialutvalget for indre marked.

Vurdering

Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer ift. ICT direktivet

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/433
Basis rettsaktnr.: 2009/43/EF
Celexnr.: 32017L0433

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen