Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/983

Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av. 9. juni 2017 som endrer vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for tricyclazol i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Rettsakten opphever midlertidig fastsatt grenseverdie MRL på 1,0 mg/kg for tricyclazole i ris og endrer denne til 0,01 mg/kg (kvantifiseringsgrensen LOQ).

Det er kun for ris det er fastsatt en EU MRL over LOQ for stoffet. Alle eksisterende godkjenninger av bruk av stoffet i EU-land er opphevet. I slike tilfeller er det vanlig prosedyre å slette alle fastsatt MRLer over LOQ for stoffet. Det er heller ikke fastsatt CODEX MRLer for dette stoffet.

Stoffet er har ikke godkjent som aktivt stoff i det felles EU-regelverket. Det har tidligere blitt gitt avslag på søknad om godkjenning som aktivt stoff i EU først i 2008 og så senest i 2016 (ny søknad om godkjenning som AS). Ved ikrafttredelse av felles regelverk for plantevernmiddelrester i EU var ikke godkjenning av stoffet i EU vurdert enda. MRL for tricyclazole ble tatt inn som en midlertidig MRL (ikke vurdert av EFSA) på bakgrunn av en nasjonal fastsatt MRL i et EU land.

EFSA har vurdert (ved vurdering av søknad om godkjenning av aktivt stoff i EU) at det ikke er mulig å fastsette toksikologiske referanseverdier for stoffet pga mangelfull dokumentasjon om toksikologiske egenskaper som gentoksisitet og om stoffet er kreftfremkallende. Det er derfor ikke dokumentert at rester av stoffet ikke vil medføre helsefare for forbruker.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Endringene i denne forordningen av MRLer skal gjelde fra 30. juni 2018 i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når dette tas inn i norsk regelverk.

MRL gjelder for ris (unntatt basmatiris) gjelder fra 30. juni 2017 i EU.

Grunnet spesielle produksjonsmetoder for basmatiris er det gitt et unntak for denne typen ris der MRL trer i kraft fra 30. desember 2017 for basmatiris i EU.

Overgangsordning

Fordi ris har lang holdbarhet er det et vil gammel MRL gjelde for produkter som er importert før nye MRL tredde i kraft i EU:

Ris (unntatt basmati) importert eller markedsført før 30. juni 2017.

Basmatiris importert før 30. desember 2017.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringen innebærer opphevelse av MRL for tricyclazol i ris.

Overgangsordninger:

MRL på 1,0 mg/kg vil fortsatt gjelde for ris (annet enn basmati) som er importert (eller på markedet) før 30. juni 2017.

MRL på 1,0 mg/kg vil fortsatt gjelde for ris som er importert før 30. desember 2018.

Grunnen til at det gis lenger frist for basmatiris er fordi basmatiris gjennomgår en spesiell modningsprosess før eksport.

Mattilsynet vurderer at den nye grenseverdien er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens viten vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Bransjen har meldt fra om forventede problemer med import av ris opprinnelse i tredjestater, og Mattilsynet har mottatt et innspill fra en bransjeorganisasjon tidligere.

Det har blitt gitt lange frister for innsendelse av dokumentasjon om stoffet  i forbindelse med godkjenningsprosess som aktivt stoff. Siden det mangler toksikologisk dokumentasjon om stoffets egenskaper vurderer Mattilsynet at hensynet til å beskytte forbrukerne for mulig helsefare må veie tungt. Dette er også bakgrunnen MRL for ris (unntatt basmati) trer i kraft umiddelbart i EU.  Opphevelsen av denne MRLen skjer fordi det er mangelfull dokumentasjon om stoffets og metabolitters toksikologiske egenskaper. Det er ikke levert tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne fastsette MRL.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/983
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0983

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2017
Frist returnering standardskjema: 28.07.2017
Dato returnert standardskjema: 28.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2017
Høringsfrist: 18.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.01.2018

Lenker

Til toppen