Plantevernmidler - lukten av dyr eller planter (kvae), tilbaketrekking

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 om tilbaketrekking av godkjenningen til det virkesomme stoffet midler med lukten av dyr eller planter (kvae), i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjnnomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1125 of 22 June 2017 withdrawing the approval of the active substance repellents by smell of animal or plant origin/tall oil pitch, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 24. juni 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Det aktuelle aktive stoffet betegnet som "repellent med lukten av dyr eller planter (kvae)", har hittil vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmidler. Tilvirker har i løpet av godkjenningsperioden blitt pålagt å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at prøvematerialet som er benyttet i enkelte giftighetsundersøkelser, er i samsvar med det kommerisielt produserte stoffet. Dokumentasjonen måtte sendes innen henholdsvis 1. mai 2013 og 31. mai 2014. Dokumentasjon er framlagt innen fristen, men er blitt vurdert til ikke å være tilstrekkelig for å kunne konkludere med at det aktuelle prøvematerialet og kommerisielt produsert stoff er i samsvar. Godkjenningen trekkes derfor tilbake, og stoffet fjernes fra listen over godkjente aktive stoffer i vedlegg A til forordning (EF) nr. 540/2011.   

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1125
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R1125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.09.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker