Vin, endring i 32009R0607, navn på vindruesorter mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1353 av 19. mai 2017 om endring i forordning (EF) nr. 607/2009 når det gjelder vindruesorter og synonymer for disse, som kan oppgis i merkingen av vin

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1353 of 19 May 2017 amending Regulation (EC) No 607/2009 as regards the wine grape varieties and their synonyms that may appear on wine labels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer del A i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 om gjennomføringsbestemmelser om beskyttede betegnelser, tradisjonelle betegnelser, mering og presentasjon av visse vinprodukter. Endringen gjøres for at kroatiske vinprodusenter fortsatt skal kunne bruke vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin, som har den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen "Hrvatska Istra". Vindruesortsnavnet  "Teran" har tradisjonelt vært brukt i visse regioner i Kroatia. Forordningen stiller også krav til hvordan vindruesortsnavnet "Teran" skal framstå i merkingen av vin som har den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen "Hrvatska Istra".

Saken oppstod i forbindelse med at Kroatia ble medlem i EU. Slovenia hadde på det tidspunktet allerede fått beskyttet opprinnelsesbetegnelsen "Teran" for vin, og protesterte derfor mot at Kroatia skulle få bruke vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin. Kroatia og Slovenia har ikke blitt enige om saken. Kommisjonen mener imidlertid at saken nå bør kunne løses, gitt de vilkårene for bruk av vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin, som framgår av denne forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)3398
Rettsaktnr.: 1353/2017
Basis rettsaktnr.: 32013R1308
Celexnr.: 32017R1353

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2017
Frist returnering standardskjema: 22.09.2017
Dato returnert standardskjema: 05.10.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.08.2017
Høringsfrist: 22.09.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen