EU-godkjenning av Kroatias skipsregister

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/281/EU av 14. mai 2014 om EU-godkjenning av Kroatias skipsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner

Commission Implementing Decision 2014/281/EU of 14 May 2014 granting EU recognition to the Croatian Register of Shipping pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning 391/2009 anmodet Kroatia den 23. juli 2010 EU-Kommisjonen om å vurdere anerkjennelse av klasseselskapet Croatian Register of Shipping (CRS). Prosessen med å vurdere CRS startet dermed forut for landets EU-medlemsskap, men Kroatiske myndigheter sendte som EU-medlem ny formell anmodning den 25. februar 2014. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) har EU-Kommisjonen vurdert og kommet til at CRS oppfyller minimumskriteriene, og beslutning 2014/281 gir CRS status som anerkjent organisasjon med virkning fra 5. juni 2014.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og beslutningen om anerkjennelse vil kunne innlemmes i EØS-avtalen samtidig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutningen gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med CRS.  

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/281/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0281

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.06.2014
Frist returnering standardskjema: 14.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker