EU-godkjenning av Polens skipsregister

Commission decision of 30 September 2009 extending without limitations the community recognition of the Polish Register of Shipping

Kommisjonsbeslutning av 30 september 2009 om ubegrenset anerkjennelse i EU av polsk skipsregister

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Ved beslutning 2006/660/EF ga Kommissionen en begrenset anerkjennelse av klasseselskapet Polish Register of Shipping (PRS) for en periode på tre år. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) gjennomførte EU-Kommisjonen inspeksjoner i 2007 og 2009, og Kommisjonen vurderte og kom til at PRS oppfylte minimumskriteriene for varig anerkjennelse. Status som anerkjent organisasjon ble gitt i beslutning 2009/728/EF av 30. september 2009.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og beslutningen om anerkjennelse vil kunne innlemmes i EØS-avtalen samtidig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutningen gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med PRS.  

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS  relevant og akseptabel under forutsetning om at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/728/EC
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0728

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2009
Frist returnering standardskjema: 30.09.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: