Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om fastsetting av regler for anvendelse av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 med hensyn til modellformer for zootekniske sertifikater for avlsdyr og avlsprodukter (32017R0717)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/717 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products (32017R0717)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter modellformer for zootekniske sertifikater for avlsdyr og avlsprodukter. Forordning (EU) 2016/1012 artikkel 30 og vedlegg V til denne forordningen spesifiserer hvilken informasjon de zootekniske sertifikatene skal inneholde.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. januar 1999 nr.68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe, forskrift 13. januar 1999 nr.67 om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien, forskrift 13. januar 1999 nr.66 om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin, og forskrift 13. januar 1999 nr.69 om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Siden det er i selve avlsforordningen (EU) 2016/1012, kravene til hvilken informasjon som skal finnes i de zootekniske sertifikatene ligger, vil ikke denne rettsakten få konsekvenser for næringsaktørene som utsteder zootekniske sertifikater.

Sakkyndige instansers merknader

Geno spilte inn at avlsorganisasjonene burde kunne utstede offisielle zootekniske sertifikater også til krysningsdyr, selv om de ikke er oppførte i stambok. Dette innspillet ble også sendt til EU- kommisjonene fra European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB). Kommisjonen sier at dette ikke er mulig, da krysningsdyr av storfe ikke faller inn under virkeområdet for forordningen. 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 717/2017
Basis rettsaktnr.: 2016/1012
Celexnr.: 32017R0717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 25.08.2017
Dato returnert standardskjema: 30.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen