Forordning (EU) 2017/837

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/837 av 17. mai 2017 som retter den polske og den svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 som fastsetter de detaljerte tiltakene for implementering av felles bestemmelser om sikekrhet i sivil luftfart

that Commission Implementing Regulation (EU) 2017/837 of 17 May 2017 correcting the Polish and Swedish language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre. Det er Luftfartstilsynet som i tilfelle skal gjennomføre endringen i norsk rett da de faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005. Kommisjonen foreslår å endre den polske og den svenske språkversjonen av forordning (EU) 2015/1998, ettersom det har blitt funnet feil i disse. I den polske versjonen er det funnet feil i punkt 11.4.3(a), og i den svenske er det funnet feil i punkt 8.1.1.2, 9.1.1.3, 8.3.1, 9.1.3.5(b), 9.3.1 og i punkt 11.2.3.1. Disse endringene berører ikke de andre språkversjonene av forordningen eller det materielle innholdet i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet.

Rettsakten skal unntas fra nasjonal høring ettersom høring anses for å være åpenbart unødvendig.

Vurdering

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Skal ikke gjennomføres i norsk rett. Skal ikke sendes Form 1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/837
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32017R0837

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2017
Frist returnering standardskjema: 03.07.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.06.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker