Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om godkjenningen av L-tryptophan produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/873 of 22 May 2017 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av aminosyren L-trypofan produsert av ulike stammer av bakterien Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. L-tryptofan er regodkjent i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». EFSA vurderer L-tryptofan å være en effektiv kilde til den essensielle aminosyren tryptofan. L-tryptofan ikke godkjent for tilsetning til vann, pga. det mangler analysemetode for tryptofan i vann.

EFSA vurderingen sier at det er et problem med endotoksiner i støvet under produksjon fra en av stammene (DSM 25084). Søker har kommet med ny data som viser at de har endret produksjonsmetode (nytt filter), som gjør at innholdet av endotoksiner i produksjonsmiljøet er redusert til sikkert nivå. Denne dokumentasjonen vurdert å være tilfredsstillende, og i rettsaktens vedlegg er det gitt at nivået er av endotoksiner skal være under 1600 IU per m3 luft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/873
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0873

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker