Fôrvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om godkjenning av preparat fra Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff for avvent smågris, og for bruk i drikkevann for avvent smågris og slaktekylling, og endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 og forordning (EU) nr. 887/2011 (innehaver av godkjenningen er Evonik Nutrition & Care GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/961of 7 June 2017 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium CECT 4515 as a feed additive for weaned piglets, and a new use in water for drinking for weaned piglets and chickens for fattening, and amending Regulation (EC) No 2036/2005 and Regulation (EU) No 887/2011 (holder of authorisation Evonik Nutrition & Care GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning og utvidet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff.  Preparatet er søkt regodkjent i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Preparatet er søkt regodkjent for avvent smågris. Det er også søkt om utvidet bruk som tilsetning til drikkevann, for avvent smågris og slaktekylling. EFSA vurderer at preparatet har samme effekt i drikkevann som i fôr. Ved bruk til slaktekylling er det tillatt brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/961
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker