EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om godkjenningen av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/940 of 1 June 2017 concerning the authorisation of formic acid as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning for maursyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter for en ny gruppe tilsetningsstoff «fôrhygiene fremmere» under kategorien «Teknologiske tilsetningsstoffer». Betingelsen for å bli godkjent i denne gruppen er at tilsetningsstoffet skal hemme eller redusere vekst av mikroorganismer i fôr. Maursyre er fra før godkjent både som konserveringsmiddel, ensileringsmiddel (frem til 9.12.2026) og smaksstoff (frem til 6.2.2027). Maksimumsinnholdet er satt til 10 000 mg/kg. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse og human helse, og miljøet, og at produktet oppfyller kravet om å hemme vekst av mikroorganismer.v

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/940
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0940

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.05.2017
Dato returnert standardskjema: 16.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker