Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av preparatet av Lactococcus lactis B/00039, Carnobacterium divergens KKP 2012p, Lactobacillus casei B/00080, Lactobacillus plantarum B/00081 og Saccharomyces cerevisiae KKP 2059p som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen JHJ Ltd)

Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of the preparation of Lactococcus lactis B/00039, Carnobacterium divergens KKP 2012p, Lactobacillus casei B/00080, Lactobacillus plantarum B/00081 and Saccharomyces cerevisiae KKP 2059p as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation JHJ Ltd)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av fem ulike bakterier som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen», under kategorien «Avltekniske tilsetningsstoffer». Det er tillatt brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker