Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 903/2009, (EU) nr. 373/2011, (EU) 374/2013 og (EU) 1108/2014 hva gjelder navnet på representant i EU for innehaveren av godkjenningen av preparatet 4b1830 av Clostridium butyricum FERM-BP 2789

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1126 of 23 June 2017 amending Regulations (EC) No 903/2009, (EU) No 373/2011, (EU) 374/2013 and (EU) 1108/2014 as regards the name of the EU representative of the holder of the authorisation of 4b1830 Preparation of Clostridium butyricum FERM-BP 2789

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder en administrativ endring av innehaver av godkjenning av Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) som fôrtilsetningsstoff, fra Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd til Huvepharma NV Belgium.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1126
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1126

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2017
Frist returnering standardskjema: 14.07.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen