Indre markeds informasjonsverktøy (SMIT)

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som etablerer vilkår og prosedyrer etter hvilke Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om å gi informasjon i forbindelse med det indre marked og beslektede områder

Proposal for a Regulation of the EP and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget var svært kontroversielt og møtte motstand både i Rådet og i Europaparlamentet. Europaparlamentet har bedt Kommisjonen trekke forslaget. 

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å sette Europakommisjonen bedre i stand til å sikre etterlevelse av EU- retten. Virkemiddelet er å gi kommisjonen kompetanse til å be private selskaper å framskaffe informasjon til kommisjonen. Informasjonen kan gjelde forhold som virksomhetens kostnadsstruktur, prispolitikk og kunders geografiske tilhørighet.

Forslaget skal gi kommisjonen kompetanse til å kreve informasjon fra markedsaktører som er relevant for politikkområdene:

  • Det indre marked
  • Landbruk og fiskeri, med unntak for forvaltning av marine biologiske ressurser
  • Transport
  • Miljø
  • Energi

Grunnvilkåret for å kunne be om informasjon er at det skal foreligge en alvorlig vanskelighet ved anvendelsen av EU- retten som kan underminere oppnåelsen av viktige målsetninger i EUs politikk. Det er foreslått ytterlige vilkår for at kommisjonen skal kunne kreve informasjon. Blant annet er det et krav at informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig eller at den ikke har blitt framskaffet av medlemsstatene.

Forlaget til forordning gir regler for hvilke prosedyrer kommisjonen må følge før den fatter vedtak om å kreve informasjon fremlagt. Kommisjonen må gi forhåndsvarsel om at den har til hensikt å fatte slikt vedtak og kort redegjøre for at vilkårene for å innhente informasjon er oppfylt i det enkelte tilfellet.

Forslaget har bestemmelser om hvordan den innhentede informasjonen kan benyttes, om videreformidling av informasjon til medlemsstatene. Det berører også forhold til taushetsplikt og behandling av personopplysninger.

Det foreslås at kommisjonen kan ilegge bøter og dagsbøter for selskaper som ikke oppfyller et pålegg om å framskaffe informasjon. Vedtak om bøter skal kunne prøves for EU-domstolen.

Merknader

Europakommisjonen angir Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artiklene 43(2), 91, 100, 114, 192, 194(2) og 337 som rettsgrunnlag for forslaget.  

Forslagets rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser er til vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært på allminnelig høring. Forslaget vil bli behandlet i spesialutvalget for det indre marked.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)257
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker