Kaliumkarbonat på oppskåret frukt

Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of potassium carbonate (E 501) on peeled, cut and shredded fruit and vegetables

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkastet til rettsakt er foreløpig ikke vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder Kommisjonens forslag til endring av vedlegg II i forordning (EC) nr. 1333/2008 - unionslisten over tilsetningsstoffer godkjent til bruk i definerte næringsmiddelkategorier, samt bruksbetingelser, når det gjelder kaliumkarbonat (E501) i frukt og grønnsaker.

Søker hevder at bruken av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker, næringsmiddelkategori 04.1.2, øker holdbarhetstiden og får produktene til å se friskere ut. Søker mener også at økt holdbarhetstid vil redusere matsvinn.

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten (vedlegg 2) er ikke generelt godkjent i oppskåret frukt og grønnsaker, men de få tilsetningsstoffene som er godkjente, er hovedsakelig fra denne gruppen. Kaliumkarbonat tilhører gruppe I, definert i del C i vedlegg 2.

 EFSA ("European Food Safety Authority") har vurdert at det ikke er knyttet helsefare til utvidet bruk av kaliumkarbonat i oppskåret frukt.

Hvordan vurderer mattilsynet saken?

Selv om det ikke er knyttet helsefare til bruken av kaliumkarbonat i frukt og grønnsaker, var Mattilsynet i denne saken bekymret for om bruken kunne villede forbruker til f.eks.å tro at fruktsalaten på hotellet fremstår ferskere enn den er.

EFSA vurderer verken villedning eller andre effekter som redusert matsvinn når de risikovurderer tilsetningsstoffer. Kommisjonens arbeidsgruppe, der Mattilsynet deltar, diskuterte både villedningsaspektet og ønske om å redusere matsvinn.

Mattilsynte har falt ned på, etter forsikringer fra søker om at næringsinnholdet, dvs. vitaminer og mineraler ikke går tapt ved lang holdbarhetstid, å vektlegge mulighetene for redusert matsvinn.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at godkjenning av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at godkjenning av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 15.06.2017
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker