Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsultasjon med partene om mulig revisjon av Direktiv 91/533/ECC

Første konsultasjon med partene om mulig revisjon av Direktiv 91/533/ECC om arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstaker om vilkårene i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet innenfor rammen av den europeiske søylen for sosiale rettigheter

First phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) in the framework of the European Pillar of Social Rights

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Første og andre konsultasjonsfase med partene er avsluttet (3. november 2017).  

Sammendrag av innhold

I forbindelse med Kommisjonens fremleggelse av den Europeiske søylen for sosiale rettigheter (The European Pillar of Social Rights) 26. april 2017, har Kommisjonen tatt initiativ til en konsultasjon med partene i arbeidslivet om en mulig revisjon av Direktiv 91/53/ECC, jf. TFEU artikkel 154. I den første fasen ba Kommisjonen om partenes syn på en mulig revisjon av direktivet, og om partene ønsket å forhandle.

Gjeldende direktiv inneholder regler som forplikter arbeidsgiver å informere arbeidstaker om hovedinnholdet i arbeidsavtalen, og er i norsk rett implementert i arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6.

Konsultasjonen av det første utkastet til søylen for sosiale rettigheter i 2016 avdekket at det er en økende utfordring å definere og anvende adekvate rettigheter for mange arbeidstakere i lys av nye og utypiske arbeidsforhold. Klarhet i hvilke rettigheter og plikter som gjelder er viktig for alle arbeidstakere, uavhengig av tilknytningsform.

Særlig to hovedutfordringer er fremhevet i konsultasjonsdokumentet om direktivet:

 • Sikre at alle arbeidstakere får adekvat informasjon om sine arbeidsvilkår i tide og i skriftlig form, og
 • Oppnå sammenfall (lik praksis) for en rekke viktige rettigheter for alle arbeidstakere.  

Kommisjonen løfter frem noen konkrete mulige tiltak for å forbedre direktivets virkning/effektivitet:

 1. Utvide eller presisere direktivets personelle anvendelsesområde
 2. Utvide "informasjonspakken", dvs. tilføye flere arbeidsvilkår som arbeidsgiver må informere arbeidstaker om
 3. Modifisere eller endre sanksjonene for brudd på informasjonsplikten, for å gjøre direktivet mer effektivt
 4. Redusere to-måneders-fristen som arbeidsgiver har til å gi informasjon.

Kommisjonen har videre løftet frem muligheten for at direktivet utvides med noen materielle minimumsrettigheter for alle arbeidstakere:

 1. Rett til en på forhånd fastsatt maksimal varighet på prøvetid,
 2. Rett til et fastsatt antall timer i arbeidsforhold der arbeidstiden varierer mye for å sikre en viss forutsigbarhet for arbeidstiden,  
 3. Rett til en kontrakt med et minimum antall timer basert på gjennomsnittlig nivå for antall timer arbeidet i løpet av en forutgående periode av en viss varighet for veldig fleksible kontakter,
 4. Rett til å be om ny ansettelsesform og arbeidsgivers plikt til å svare,  
 5. Rett til opplæring,  
 6. Rett til en rimelig oppsigelsestid ved oppsigelse/tidlig terminering av kontrakt,
 7. Rett til adekvat erstatning ved ugyldig oppsigelse eller ulovlig terminering av kontrakt, og,
 8. Rett til tilgang på effektiv og upartisk tvistebehandling ved oppsigelse/avskjed eller urettferdig behandling.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Konsultasjondokumentet har foreløpig ikke vært forelagt spesialutvalget eller andre berørte.

Vurdering

Norge har foreløpig ikke inntatt noen norsk posisjon i saken.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2017)2611
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen