EØS-notatbasen

Referanseår og program for statistikk og metadata for folke- og boligtellinger

Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017 om etablering av referanseåret og programmet for statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av EU i april 2017 og er under vurdering av EFTA.

Sammendrag av innhold

Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for folke -og boligtellinger, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk. I følge denne forordningen skal kommisjonen definere og vedta et program for statistiske data og metadata og etablere et referanseår for folke- og boligtellingene. Forordning (EU) 2017/712 etablerer 2021 som referanseår for den neste tellingen, og etablerer et slikt program. Formålet med forordningen er å sikre sammenlignbar befolkningsstatistikk på tvers av landene.

I følge forordningen skal hvert medlemsland sette en referansedato i løpet av 2021, som skal gjelde for data som blir oversendt til Eurostat i forbindelse med folke- og boligtellingen. Medlemslandene skal informere Eurostat om hvilken referansedato de har valgt innen 31.12.2019.

Programmet for de statistiske dataene som skal overføres til Eurostat er gjengitt i vedlegg I til forordningen. Regler for hvordan man spesifikt skal markere konfidensielle eller usikre tall eller lignende, er gitt i forordningen. Samtidig skal landene levere metadata (beskrivelser) av ulike statistiske emner i henhold til vedlegg II.  Beskrivelsene skal inneholde kilde for datainnsamling, forklare hvilken metode som er brukt for å estimere dataene og grunner for eventuell usikkerhet i statistikken.

Forordningen kan sees i sammenheng med forordning (EU) 2017/543, som spesifisere emner og oppdeling av variabler for folke- og boligtellingen i 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/712
Basis rettsaktnr.: 763/2008
Celexnr.: 32017R0712

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2017
Frist returnering standardskjema: 05.06.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: