Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1910 av 28. oktober 2016 om ekvivalensen av rapporteringskravene til visse tredjeland for betalinger til myndighetene med kravene i kapittel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1910 of 28 October 2016 on the equivalence of the reporting requirements of certain third countries on payments to governments to the requirements of Chapter 10 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutning 1910/2016 ble vedtatt i EU 28. oktober 2016, og trer i kraft tyve dager etter kunngjøringen i Official journal.

Sammendrag av innhold

EØS notatet gjelder Kommisjonens beslutning om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene.

Etter regnskapsdirektivet (direktiv 34/2013) kapittel 10 skal foretak som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog utarbeide og offentliggjøre en rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter. Tilsvarende krav er inntatt i rapporteringsdirektivet (direktiv 109/2004)) art.6 ved henvisning til regnskapsdirektivet.

Kommisjonsbeslutning 1910/2016 er gitt i medhold av regnskapsdirektivet art. 47 og rapporteringsdirektivet art. 6. Rapporteringskravene i Canada anses ekvivalente med rapporteringskravene i regnskapsdirektivet kapittel 10 utelukkende med hensyn til foretak innen utvinningsindustrien.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter vphl. § 5-5a (3) er det gitt unntak for å utarbeide LLR rapport for utsteder som utarbeider en årlig rapport etter tilsvarende utenlandsk regelverk. I forskrift om land-for-land-rapportering § 3 nr. 6 b) anses tilsvarende nasjonal lovgivning i Canada som gjelder for foretak innen utvinningsindustrien som "tilsvarende utenlandsk regelverk".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1910
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: