Silisiumdioksyd (E 551) i kaliumnitrat (E252)

Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av silisiumdioksyd (E 551) i kaliumnitrat (E252)

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of use of silicon dioxide (E 551) in potassium nitrate (E252)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens forslag endrer vedlegg III i forordning (EC) nr. 1333/2008 -  unionsliste over tilsetningsstoffer, herunder bærere, som kan brukes i tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem, når det gjelder bruken av silikondioksid.

Søker ber om å benytte silikondioksid som antiklumpemiddel i kaliumnitrat. Silikondioksid er et bedre antiklumpemiddel enn de som allerede er godkjent for tilsvarende bruk.

Når silisiumdioksid blir brukt som et tilsetningsstoff i et tilsetningsstoff vil den økte eksponeringen ikke føre til noen økt helserisiko av betydning.

Artikkel 3 nr.2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 godkjenningsprosedyren, skal Kommisjonen søke EFSA ved oppdatering unionslisten, vedlegg III i forordning (EF) nr. 1333/2008, med unntak når oppdateringen ikke fører til helsemessig risiko av betydning.

Hvordan vurderer Mattilsynet saken?

Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og oppfyller det teknologiske behovet som antiklumpemiddel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at godkjenning av silisiumdioksid i kaliumnitrat vil øke holdbarheten til tilsetningsstoffet som er av positiv betydning for næringen. Utvidelse av bruk har ingen  øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og virker bare som et antiklumpemiddel. Utvidelsen av bruk fører ikke til økt helserisiko av betydning og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 15.06.2017
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker