SOLVIT

Kommunikasjon fra Europakommisjonen: handlingsplan for å styrke SOLVIT

Communication from the Commission: Action plan on the Reinforcement of SOLVIT

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Publisert 2. mai 2017. 

Sammendrag av innhold

2. mai 2017 ble handlingsplanen for å styrke SOLVIT publisert. Den gir en indikasjon på hvordan Europakommisjonen har tenkte å utvikle SOLVIT-nettverket i fremtiden.

SOLVIT er et uformelt og gratis hjelpenettverk som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert EU- og EØS/EFTA-land som samarbeider om å løse de konkrete sakene. Det norske SOLVIT-senteret er lokalisert i Nærings- og fiskeridepartementet.  

Handlingsplanen er en del av Europakommisjonen strategi for det indre marked, som kom 28. oktober 2015. Strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa. SOLVIT Handlingsplanen er også en del av flere initiativer fra Europakommisjonens Håndhevingspakke (Compliance Package), som ble lagt frem 2. mai 2017. Pakken inneholder forslag til regelverk som skal gi bedre håndheving av reglene som styrer det indre marked. Personer og bedrifter skal få enklere tilgang til informasjon, hjelpetjenester og gjennomføre søknader og registreringer på nett gjennom én felles portal ("Single Digital Gateway"), som det er planlagt at også SOLVIT skal være en del av.SOLVIT Handlingsplanen har hovedsakelig tre fokusområder:  

  • Promotering av SOLVIT gjennom å øke dens kvalitet

Europakommisjonen fremhever hvor viktig det er at de ulike SOLVIT-sentrene har tilstrekkelig og kompetent personale. Kommisjonen har i SOLVIT- rekommandasjonen fra 2013, som er innlemmet i EØS-avtalen, satt en del minimumsstandarder for behandlingen av sakene. For å sikre at disse minumumskravene blir møtt er det behov for at man har et personale som er kompetent og stabilt og med den nødvendige juridiske ekspertise.  

  •  Promotering av SOLVIT gjennom kampanjer som synliggjør nettverket

Europakommisjonen ønsker å synliggjøre SOLVIT. Dette vil den blant annet gjøre ved å øke synligheten til SOLVIT på portalen "Your Europe". Videre må det tydeliggjøres at SOLVIT også kan bistå i saker som omhandler bedrifter. Det vises også til at man bør forsette nettverksbyggingen med andre relevante nettverk som for eksempel Enterprise Europe Network.

  • Promotering av SOLVIT gjennom å oppgradere dens rolle som håndhever av EU-retten.  

Europakommisjonen ønsker å bruke SOLVIT for å avdekke mer strukturelle problemer i anvendelsen av EU-retten.

Vurdering

Handlingsplanen bærer preg av å angi overordnede mål. Enkelt av punktene i planen kan munne ut i lovgivningstiltak som har EØS-relevans. Handlingsplanen som sådan krever ikke noen oppfølging i Norge, men tjener som en nyttig oversikt over hva EU har fokus på og vil igangsette på dette området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2017)255
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker