EØS-notatbasen

Struktur på kvalitetsrapporter om data levert til folke- og boligtellingen i 2021

Kommisjonens implementerende forordning (EU) 2017/881 fra 23. mai 2017 som implementerer Europaparlaments og -rådsforordning (EF) Nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, når det gjelder form og struktur på kvalitetsrapporter og de oversendte dataenes tekniske format, og som endrer forordning (EU) 1151/2010.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23.5.2017, med andvendelsesdato 13.6.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for Folke -og boligtellingene i 2011 og 2021. Forordning (EU) 1151/2010, som implementerer forordning (EF) Nr. 763/2008, fastsatte formen og strukturen for kvalitetsrapportene og dataoverføringene i folke- og boligtellingen i 2011. Begge disse er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk. Forordningen som nå legges fram, er en av i alt tre nye implementeringsforordninger for folketellinger. Den implementerer forordning (EF) 763/2008 og endrer forordning (EU) 1151/2010, ved å fastsette krav til kvalitetsrapport og teknisk format for overføring av data til Eurostat i forbindelse med folke- og boligtellingen i 2021.   

Kvalitetsrapporteringen er todelt med en tekstlig del og en kvantitativ del. Kravene til den tekstlige delen er svært lik 2011. Når det gjelder den kvantitative delen er kvalitetsrapporteringen mindre omfattende sammenlignet med 2011. Det legges denne gang opp til kun to kvalitetskuber, mot 21 obligatoriske og 15 frivillige i 2011.

Medlemslandene skal levere en kvalitetsrapport til Eurostat om folke- og boligtellingen i 2021 senest 31. mars 2024. Der skal det rapporteres hvilke datakilder som er brukt, hvordan tellingen ble gjennomført og gis en vurdering av kvaliteten. Eurostat skal ha tilgang på all informasjon som kan være relevant for vurdering av kvalitet, bortsett fra mikrodata og konfidensielle data. Data skal leveres i SDMX-format, og medlemslandene skal lagre data og metadata fra tellingene både i 2011 og 2021 frem til 1. januar 2035. Medlemslandene kan ikke pålegges å revidere disse dataene etter 1.januar 2025.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/881
Basis rettsaktnr.: 763/2008
Celexnr.: 32017R0881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 26.05.2017
Dato returnert standardskjema: 22.05.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker