Utfyllende bestemmelser til MiFIR om informasjon til ESMA ved registering av tredjelandsforetak og format for informasjon til kunder

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2022 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår regulatoriske tekniske standarder for informasjon med hensyn til registrering av tredjelandsforetak og formatet for informasjon som skal gis til kunder

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2022 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards concerning the information for registration of third country firms and the format of information to be provided to the clients

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 3. januar 2018. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gir regler om hvilken informasjon foretak med hovedsete utenfor EØS (tredjestatsforetak) skal gi til ESMA i forbindelse med søknad om å yte tjenester under MiFID II og MiFIR i EØS-stat, samt regler om hvilket format slike foretak skal bruke når de gir nærmere angitt informasjon til sine kunder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFIR).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)4407
Rettsaktnr.: 2022/2016
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32016R2022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker