Utfyllende bestemmelser til MiFID II om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter ved samarbeid om tilsyn, stedlige kontroller og undersøkelser under MiFID II

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/586 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter som inngår i samarbeid om tilsyn, kontroll på stedet og undersøkelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/586 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the exchange of information between competent authorities when cooperating in supervisory activities, on-the-spot verifications and investigations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gir utfyllende regler om utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter i forbindelse med samarbeid om tilsyn, stedlige kontroller og undersøkelser under MiFID II.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)4415
Rettsaktnr.: 586/2017
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R0586

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker