Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tekniske spesifikasjoner til folke- og boligtellingen i 2021

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger når det gjelder tekniske spesifikasjoner og oppdelinger av variablene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av EU i mars 2017 og er til vurdering i EFTA.

Sammendrag av innhold

Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for Folke -og boligtellinger som skal gjennomføres hvert tiende år. Sist telling var i 2011 og neste blir for referanseåret 2021. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk.

For å sikre sammenlignbar og troverdig statistikk fra folke- og boligtellingene i EU og EØS-land, må de tekniske spesifikasjonene for tellingene være like for alle land. Denne nye forordningen gjennomfører derfor forordning (EF) 763/2008 ved å spesifisere emner og oppdeling av variabler for folke- og boligtellingen i 2021. Emnene for folke- og boligtellingen inkluderer blant annet bosted, kjønn, alder, yrkestilknytning/økonomisk aktivitet, utdanningsnivå, fødested, bosetning i utlandet, husholdningstype og boforhold. Hvilke variabler som skal leveres om hvert av de ulike emnene er oppgitt i vedlegget til forordningen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

EFTA-landene er ikke bundet av den regionale inndelingen for å levere data i henhold til forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/543
Basis rettsaktnr.: 763/2008
Celexnr.: 32017R0543

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2017
Frist returnering standardskjema: 10.05.2017
Dato returnert standardskjema: 10.05.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen