Tilbaketrekking av fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 av 8. juni 2017 om tilbaketrekkingen fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF og oppheving av de foreldede bestemmelsene som godkjente disse fôrtilsetningsstoffene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1145 of 8 Junei 2017 on the withdrawal from the market of certain feed additives authorised pursuant to Council Directives 70/524/EEC and 82/471/EEC and repealing the obsolete provisions authorising those feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Sammendrag av innhold

Alle tilsetningsstoffer som var godkjente før gjeldende regelverk om tilsetningsstoffer i fôr trådte i kraft, skulle søkes regodkjent innen 1. november 2010. En del av disse har «permanent godkjenning», men er ikke søkt regodkjent. Stoffer som ikke er søkt regodkjent, vil bli trukket fra markedet. Denne rettsakten regulerer tilbaketrekkingen. Det blir gitt en overgangsperiode på 12 mnd for tilsetningsstoff, 15 mnd for premix, og 2 år for fôr. Det er noen tilbaketrekkinger som gjelder for alle dyrearter (11 konserveringsmidler, 4 antioksidanter, en binder, to fargestoffer, 25 emulgatorer, 16 sporstoffer, 16 vitaminer, 3 aminosyrer, 6 ensileringsmidler, 13 naturlige midler), og noen tilbaketrekkinger som bare gjelder for noen durearter (9 konserveringsmidler, 5 syreregulerende midler, 2 bindere, 11 fargestoffer, 8 emulgatorer, 32 ensymer, 4 mikroorganismer, 4 vitaminlignende stoffer, 3 ureaer, 8 naturlige midler).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS- relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har informert fôrbransjen om denne saken. Vi har fått flere tilbakemeldinger, og generelt ser det ikke ut til å være tilsetningsstoffer som er i bruk som vil bli trukket fra markedet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1145
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1145

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 194/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker