Utfyllende bestemmelser til CRR vedrørende benchmark-rapportering (interne modeller for beregning av kapitalkrav i banker mv)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsetting av tekniske standarder for skjemaer, definisjoner og IT-løsninger som skal benyttes av institusjoner for rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og kompetente myndigheter i henhold til artikkel 78, stk. 2, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som kommisjonsforordning og vil innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett når morrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Kredittinstitusjoner som benytter IRB-metode til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til tilrettelegging av IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2070
Basis rettsaktnr.: 2013/36
Celexnr.: 32016R2070

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2016
Frist returnering standardskjema: 28.03.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker